Technik farmacji

Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, do zadań technika farmaceutycznego w aptece należy wykonywanie czynności fachowych polegających na wytwarzaniu produktów leczniczych, sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Po ukończeniu szkolenia, technik farmaceutyczny będzie w stanie przygotowywać, przechowywać
i wydawać leki, surowce farmaceutyczne i artykuły medyczne oraz analizować i kontrolować ich jakość, przyrządza wszystkie formy leków recepturowych niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających, brać udział w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym oraz leczniczych i pielęgnacyjnych kosmetyków, współuczestniczy w prowadzeniu analiz laboratoryjnych i prowadzi
dokumentację obowiązującą w poszczególnych placówkach farmaceutycznych.
Technik farmaceutyczny może podjąć pracę w aptekach, punktach aptecznych, sklepach zielarsko-medycznych, hurtowniach farmaceutycznych. Miejscem pracy techników farmaceutycznych są także zakłady przemysłu farmaceutycznego oraz laboratoria chemiczne, naukowo-badawcze. Absolwenci znajdują również zatrudnienie w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w inspekcji farmaceutycznej.
Jedyne, czego nie może to założenie własnej apteki. Do tego potrzebny jest tytuł magistra.

Przedmioty:
teoretyczne:
podstawy działalności gospodarczej,
język obcy w branży farmaceutycznej,
podstawa patofizjologii z elementami pierwszej pomocy,
organizacja ochrony zdrowia,
język migowy,
technologia postaci leków,
farmakologia,
analiza leków,
farmakognozja,
praktyczne:
technika sporządzania leków,
analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
pracownia farmakognozji,
świadczenia farmaceutyczne,
Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w II sem. + 2 tygodnie w III sem. (160 godzin)
Czas trwania: nauka trwa 2 lata

Na koniec: nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym
Kwalifikacja: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
Absolwent otrzymuje: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo kwalifikacji, dyplom zawodowy