Technik zajęciowy

Umiejętności jakie nabywa uczeń na kierunku terapeuta zajęciowy to nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodzina, środowiskiem i zespołem aktywizacyjno-terapeutycznym, rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego, planowanie indywidulanego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwość, potrzeby i zainteresowania podopiecznego, organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej, dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Terapeuta zajęciowy może znaleźć zatrudnienie w oddziałach szpitalnych (w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, reumatologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, kardiologicznych, pulmonologicznych, okulistycznych, psychiatrycznych), psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych, przedszkolach integracyjnych.

Przedmioty:
teoretyczne:
działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
język obcy w terapii zajęciowej,
podstawy psychologii i pedagogiki,
zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
język migowy,
podstawy terapii zajęciowej
praktyczne:
planowanie i organizowanie terapii zajęciowej,
prowadzenie terapii zajęciowej,
komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w II sem. + 2 tygodnie w IV sem. (160 godzin)
Czas trwania: nauka trwa 2 lata

Na koniec: nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym
Kwalifikacje: Świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej.
Absolwent otrzymuje: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo kwalifikacji, dyplom zawodowy