Technik weterynarii

Zawód technik weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt, w schroniskach, ogrodach zoologicznych oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

Technik weterynarii pomagania lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroluje stan zdrowotny i higieniczny zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Przedmioty:
teoretyczne:
działalność gospodarcza w weterynarii,
język obcy w weterynarii,
przepisy ruchu drogowego,
anatomia i fizjologia zwierząt,
chów, hodowla zwierząt i inseminacja zwierząt,
diagnostyka weterynaryjna,
choroby i pielęgnacja zwierząt,
administracja weterynaryjna,
higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,
praktyczne:
anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce,
prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych,
zabiegi weterynaryjne,
analityka weterynaryjna,
kontrola i nadzór weterynaryjny.
Praktyka zawodowa: 1 tydzień w II sem. + 2 tygodnie w III sem + 1 tydzień w IV sem. (160 godzin)
Czas trwania: nauka trwa 2 lata, w trakcie nauki państwowe egzaminy z poszczególnych kwalifikacji:
Kwalifikacje:
1. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
2. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Absolwent otrzymuje: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo kwalifikacji, dyplom zawodowy