Grupa wsparcia

Od 1 września 2014 r. każde dziecko sześcioletnie (urodzone w pierwszym półroczu) ma obowiązek rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zadaniem nauczyciela jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez wspomaganie jego wrodzonego potencjału i stworzenie możliwości poznawania świata.
Kształcenie zawsze obejmuje dwa wymiary : zarówno wychowanie, jak i nauczanie.  W przypadku dzieci 6-letnich nauczyciel musi położyć przede wszystkim nacisk na wychowanie, dopiero potem na nauczanie małego dziecka. Najpierw musi być zbudowana odpowiednia motywacja do uczenia się i zaakceptowany człowiek taki, jaki naprawdę jest, a dopiero potem wspólne odkrywanie świata.

Cele :
Tworzenie warunków do łagodnego przejścia miedzy edukacją przedszkolną a szkolną.
Optymalizacja adaptacji dziecka w szkole.
Integracja uczniów 6-letnich.
Niwelowanie stresu związanego z podjęciem nauki szkolnej.
Dostosowanie metod i form pracy w związku z obniżeniem wieku szkolnego.
Diagnozowanie potrzeb najmłodszych uczniów.
Wykorzystanie bazy szkoły do stworzenia najlepszych warunków dla rozwoju tych uczniów.
Wspieranie rodziców uczniów 6-letnich.
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej