Asystentka stomatologa

Absolwenci tego kierunku współpracują z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych. Przed rozpoczęciem zabiegów stomatologicznych asystentka stomatologa przygotowuje gabinet i stanowisko do pracy. W tym celu kompletuje znajdujący się w gabinecie sprzęt, narzędzia oraz materiały opatrunkowe. Jej zadaniem jest także dbałość o stan czystości wykorzystywanych narzędzi dentystycznych i urządzeń, które po zabiegach musi uporządkować
, odkazić, wyjałowić i zdezynfekować.

Dodatkowo słuchacze kierunku potrafią rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym, obsługiwać sprzęt diagnostyczny, konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne. Ich obowiązkiem jest także prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Przedmioty:
teoretyczne:
bezpieczeństwo i higiena pracy,
podstawy działalności gospodarczej,
język obcy zawodowy,
propedeutyka zdrowia,
podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,
organizacja ochrony zdrowia,
język migowy,
technologie informatyczne,
praktyczne:
pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej,
działalność profilaktyczno-lecznicza

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w I sem. + 2 tygodnie w II sem. (160 godzin)
Czas trwania: nauka trwa 1 rok (2 semestry)
Na koniec: nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym
Kwalifikacje: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
Absolwent otrzymuje: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo kwalifikacji, dyplom zawodowy